Nyborg Gymnasium - Skolebakken 13 - DK-5800 Nyborg - Danmark - +45 65 310 217 - Mail: post@nyborg-gym.dk